95-year old woman strucked by a driver in Bronx

c2EzWUFoNVVXTW01SCtGSjB3dncyTlhzNTVORWdXZnZiNC9lMWlQV3lrbDNJaVN2WGRubXNZcVZsa1NZUkpndTRTNHgvSlhFaXZUWkZZbU8rUk1DUG1nNzhKOWxYa2t5NG41ZW5jWGhPeHJyVnhYczJkWVpSU1AzVjZsdkhUYklEb3dJYlNwVjdDWm9PNi8yRUtOMndNTnJrQ1M3YlVVTG5UNXpPK2Y5TGIxZWZGRTJzczhGLzVvQVdvaXlKU2RRRXFvUk1GNkVIR2tYQ0E4a1NsSXhMdkRkTkZMbHVxZHBzcEw5NzU4ajVKVThub2UwOG9obm9McG10MVFvM2VRTm01NUFlVWJGNjVDMmxLUlNXc2RleXpwb1cwc0JMeFFDdFdHSktlZXFYTmMwZVhyTVVHRTB5YnQ5VlZjd0NteW1MSU5TbG05UDNYY29oSERONnV4cHlMZjRXWmRqSTJtYzN2eGFOdHFycEJFPQ==

No Comments Yet.

Leave a comment