Man High On Drugs Crashes Stolen Pickup into Westchester Police Cruiser

V3RYRVhvcHd5c21vM0xUdnlXYTVMcUV1UkJFTURsakVrUUxnN0NhRHdXcEN3ZFhlWTNWc0V4Mjczbkt6MzYrV2xQcUlzZUc4RDRUeVBqc1dpTW9yLzFaeVpTL0NMNEplMyttQi8yUEpIUVNUdG5HZmhFcEtwams1QnA2bThaamhTZnorZ3d5anhKMC9EdkRFK1NMSzI5VUZoRlA3YUIyTkh5Y1dUMWFGM1doMGFQSFZsaUpsZWtWMFh5ck5RRHJTcXdYVmFVb3RPODFuUUN0d0kwYVUwRmlhTkY4OXVNaTYvV1ZGUDlDaDVPTHkwcEZjUk9VK2E3YVEvNDFwNEIxdEpBSUluUmswU0VzaHlyM1Q1eDMxUjk5TXJXV080L1ZFZ3hBeU1DL05mUmNoS1puWUxQZEdES0h3YjRnRFZ1NDBkcHJLSWVHby9VL2ZRTldDd1BlTHFYSGQ0d0N5a1JHRllLaGVjMzRvODI3RkdJSnB4NEFPb1dlaWhCWldLZ1F6aFp6MjNzVXNLWlBLSTNVb0VQTGJJb2dBVkpLcU5hTUFTcTVlN0FESjJiLy9OZzZqcmRjaWJZSEVuOGhoZklleWd3YkZQcjRCaE5kdHdGNm5BQjkwc0E9PQ==

No Comments Yet.

Leave a comment